www.ivf.cz
poruchy plodnosti (neplodnost, sterilita, infertilita) - diagnostika a léčba, asistovaná reprodukce, IVF (in vitro fertilizace), gynekologie
infertility diagnostics & treatment, assisted reproduction, IVF (in vitro fertilization)
unerfüllter Kinderwunsch, Fruchtbarkeitsproblemen, IVF (In-vitro-Fertilisation), Unfruchtbarkeit Behandlungen, Assistierte Reproduktion, auserkörperlichen Befruchtung
бесплодие, диагностика и лечение, искусственное оплодотворение, ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение)

Vítejte na domovské stránce IVF.CZ – L’ART (laboratorně asistované reprodukční techniky) (dříve část kliniky Laurea)

klinika L‘ART / the Clinic

čekárna / waiting room

konsultace / consulting room

gynekologie / gynecology

laboratoř / IVF lab

Welcome to the homepage of IVF.CZ – L’ART (Laboratory Assisted Reproductive Techniques – formerly part of Laurea Clinic) please go to English text

Willkommen auf der Homepage von IVF.CZ - L’ART (Laboratory Assisted Reproductive Techniques – früher in Laurea Clinic) bitte klicken Sie hier für den weiterführenden deutschen Text

Добро пожаловать на сайт IVF.CZ - L'АРТ (Лаборатория вспомогательных репродуктивных технологий - ранее в Laurea Клиника) перейдите пожалуйста на русский текст

 

POKUD MÁTE ZÁJEM O INFORMACE
týkající se diagnostiky a léčby poruch plodnosti, možností a omezení metod asistované reprodukce, způsobu jejich provádění na našem pracovišti, konkrétních možností řešení Vašich problémů a celkové filozofii a přístupu lékařů L‘
ART k této složité problematice, jsme kdykoliv připraveni se s Vámi sejít a vše probrat.

Základem našeho přístupu k řešení problémů nedobrovolně bezdětného páru je:

1.       Striktně individualizovaný přístup ke každé dvojici (léčba maximálně 5 dvojic v každém jednotlivém kalendářním měsíci)

2.       Diskrétnost, respektování individuálních přání léčených dvojic, maximální flexibilita objednacích časů dle přání léčených

3.       Zásada použití nejméně technicky, medicínsky a emocionálně náročných postupů v každém jednotlivém případě léčby

4.       Špičkové vybavení technikou a dokonalý kontakt s nejnovějšími poznatky v oboru, dlouhodobé zkušenosti v dané problematice

5.       Otevřené a přímé jednání. O každou dvojici se od zahájení léčby až do jejího ukončení stará vždy pouze jeden a tentýž lékař

6.       Minimální počet návštěv naší kliniky v průběhu cyklu IVF (zpravidla stačí 3 návštěvy), sledování léčby domácími testy

7.       Možnost provést IVF i v cyklech bez hormonální stimulace vaječníků (využití přirozených ovulačních cyklů)

8.       Možnost "vtažení" a zapojení obou partnerů do procesu léčby (přítomnost na operačním sále, možnost sledování vývoje vlastních embryí)

9.       Fixní ceny za výkony (například kompletní cyklus IVF včetně standardně prováděné 5 denní /prodloužené/ kultivace stojí v současné době 13600Kč)

10.     Absolutní nezávislost na zdravotních pojišťovnách (žádná dvojice není odmítnuta)

11.     Maximálně příjemná a relaxovaná atmosféra celého pracoviště (my neznáme shon, spěch a nervozitu)

Prosím pošlete mi e-mail nebo mi zanechejte na sebe spojení na adrese

(přepište si prosím adresu ručně do svého poštovního programu)
nebo mi zavolejte: Tel.: +420-603477645, Fax: +420-549493323
Adresa: L'
ART klinika, Svitavská 33, 614 00 Brno - Husovice, Česká republika.

DĚKUJI VÁM ZA NÁVŠTĚVU NAŠÍ STRÁNKY. PŘEJI VÁM HEZKÝ DEN !

MUDr. Aleš Bourek, PhD.

Poslední aktualizace leden 2015. Stránka je chráněna autorskými právy, prosím kontaktujte správce stránky

 

IF YOU ARE INTERESTED IN GAINING BROADER INSIGHT
into diagnostics and treatment of subfertility (infertility), possibilities and limitations of assisted reproductive techniques and methods of their use in our Clinic, we are always ready to schedule an appointment with you and to discuss this complex issue. We will gladly evaluate your individual problems and discuss our general philosophy and possible treatment modalities.

Our treatment of involuntarily childless couples is based on:

1.       Total respect of your privacy, your individual wishes and maximum flexibility in meeting your time-schedule

2.       Strict individual approach to each couple (we never run more than 5 ART cycles at the same time)

3.       Open and straightforward communication. Treatment during the whole cycle by a single physician with multilingual capabilities

4.       Minimal number of visits to our Clinic (avg. 3 visits during whole IVF cycle), self-testing of hormonal status during treatment

5.       Possibility of using natural ovulatory cycles for IVF (no controlled ovarian hyperstimulation)

6.       No overtreatment. Use of only the technically, medically and emotionally least burdening procedures in each individual case

7.       Up-to-date equipment, perfect know-how and long standing practice in the field of fertility disorder treatment

8.       Fixed rates for treatment (currently for example complete IVF with standard 5 day cultivation for 1800 USD)

9.       Overly pleasant and relaxed atmosphere of the whole facility

Please leave a note or your contact through e-mail

(please hand-write yourself this address into your mail client)
or phone me at: Voice: +420-603477645, Fax: +420-54943323
Address: L'
ART Clinic, Svitavská 33, 614 00 Brno - Husovice, Czech Republic, Europe.

THANK YOU FOR VISITING THIS PAGE. WISHING YOU A FINE DAY !

Ales Bourek, M.D., PhD.

Updated January 2015. Information on this page copyrighted, please do not use without prior request of webmaster.

 

SIND SIE AN EINEN WEITEREN EINBLICK IN DIE DIAGNOSTIK UND BEHANDLUNG VON UNFRUCHTBARKEIT INTERESSIERT?
Oder an den Möglichkeiten und Grenzen unterstützender reproduktiver Techniken und Methoden, die in unserer Klinik angewandt werden ? Gerne stehen wir Ihnen für einen ersten Termin zu Verfügung, um in Ruhe mit Ihnen über dieses komplexe Thema zu sprechen. Wir werden auf Ihre individuellen Problemlagen eingehen und Ihnen gerne beihilflich sein. Dabei stützen wir uns auf unsere allgemeine Behandlungsphilosophie und können Ihnen eine breite Behandlungsvielfalt anbieten.

Unsere Behandlung von Paaren mit ungewollter Kinderlosigkeit basiert auf folgenden Qualitätsfaktoren:

1.       Vollkommene Achtung Ihres Privatlebens

2.       Eingehen auf Ihre individuellen Wünsche (z.B. durch unsere größtmögliche Flexibilität, wenn es um einen Termin geht)

3.       Bemühen um jedes einzelne Paar (wir lassen nie mehr als 5 IVF Zyklen gleichzeitig laufen)

4.       Offene und direkte Kommunikation

5.       Behandlung während eines vollständigen Zyklus durch einen einzigen erfahrenen Arzt pro Paar

6.       Minimale Zahl der Besuche in unserer Klinik (Ca. 3 Besuche während eines vollständigen IVF-Zyklus), Testen des hormonellen Zustands während der Behandlung auch zu Hause möglich

7.       Möglichkeit des Verwendens des natürlichen Zyklus für die IVF (keine kontrollierte Eierstockhyperstimulation)

8.       Behandlung nur mit technisch, medizinisch und emotional wenig belastenden Methoden, abgestimmt auf jedes einzelne Paar

9.       Modernstes Behandlungsequippment, langjähirge Erfahrung in der Behandlung von Fertilitätstörungen sowie internationaler Fortbildung und Erfahrungsaustauch

10.     Im Voraus festgelegte Zahlung für eine Behandlung (zur Zeit zum Beispiel eine komplette IVF mit der üblichen 5-Tageskultivierung für 1400 EUR)

11.     Äußerst angenehme und entspannte Atmosphäre während der Behandlungszeit

Bitte kontaktieren Sie mich über meine e-mail Adresse

(bitte die Adresse manuell ins e-Mail überschreiben)
oder rufen Sie mich an: Mobil: +420-603477645, FAX: +420-549493323
Adresse: L'
ART Klinik, Svitavská 33, 614 00 Brno - Husovice, Tschechische Republik.

WIR BEDANKEN UNS, DAß SIE DIESE SEITE BESUCHT HABEN UND WÜNSCHEN IHNEN EINEN SCHÖNEN TAG!

Dr. med. Ales Bourek, PhD.

Aktualisiert - Januar 2015. Informationen dieser Seite sind rechtlich geschützt. Bitte verwenden sie diese Infos nicht ohne vorherigen Anfrage bei Webmaster.

 

Если Вы заинтересованы в информацию, касающейся диагностики и лечения нарушения плодородия,
возможностей и ограничения методов репродуктивной технологии, способа их проведения на нашем рабочем месте, конкретных возможностей решения Ваших проблем и общей философии и подхода врачей к этой сложной проблематике, то мы готовы с Вами встретиться в любой момент и все разобрать.

Основой нашего подхода к решению проблем недобровольно бездетной пары является:

1.       Категорически индивидуальный подход к каждой паре (лечение максимально 5 пар в каждом календарном месяци)

2.       Деликатность, соблюдение индивидуальных желаний лечащихся пар, максимальная приспосабливаемость расписаний по желанию лечащихся

3.       Принцип использования по крайней мере технически, медицински и эмоционально сложных методов в каждом отдельном случае лечения

4.       Высококачественное техническое оборудование и полный контакт с современными познаниями в области, долговременный опыт в данной проблематике

5.       Открытые и прямые переговоры

6.       О каждую пару с начала лечения по ее окончание заботится всегда один и тот же самый врач

7.       Минимальное число визитов нашей клиники в ходе циклa ЭКО (IVF) (обыкновенно достаточны 3 визита), раследование лечения домашними тестами

8.       Возможно сделать ЭКО (IVF) и в циклах без гормональной стимуляции яичников (использование природных овуляторных циклов)

9.       Возможность „втяжения“ и включения обоих партнеров в процесс лечения (присутствие на операционном зале, возможность наблюдения за развитием собственных эмбрионов)

10.     Твердые цены за лечение (напр. комплектной цикл ЭКО (IVF), включая стандартно проводимой 5 дневной /удлиненной/ культивации состоит в современное время 1400 Евро)

11.     Максимально приятная и релаксационная атмосфера всего рабочего места (мы не знаем суету, спешку и нервность)

Пожалуйста, напишите по e-mail или оставьте контакт на себя по электронной почте

(Пожалуйста, перепишите вручную адрес в Ваш почтовый клиент)
или позвоните мне по телефону: тел: +420-603477645 Факс: +420-549493323
Адрес: L'АRТ клиника, Svitavská 33, 614 00 Brno - Husovice, Чешская Республика.

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НАШЕЙ СТРАНИЦЫ. ЖЕЛАЮ ВАМ ХОРОШЕГО ДНЯ !

Ales Bourek, M.D., PhD.

Oбновлено 01/2015 года. Информация на этой странице защищены авторскими правами, пожалуйста, не пользуйтесь без предварительного запроса веб-мастера.

[CNW:Counter]